Web sitemize hoşgeldiniz. Tarih: 27 Ağustos 2014

Hipogonadizm

Hipogonadizm

Hipogonadizm:

Eşey bezlerinin  ( erbezi ve yumurtalıklar )  iç salgı işlevlerinde yetersizlikle beliren statü .

Eşey bezlerinin  ( erbezi ve yumurtalıklar )  iç salgı işlevlerinde yetersizlikle beliren statü .  Bu organların lez – yonlanna bağımlı olabildiği buna benzer  ( birincil hipogonadizm )  ,  arabeynin  ( diensefalon )  veya hipofizin işlev bozuklukları sonucu olarak da gelişebilir .  Hipofiz bezinin yeterli seviyede çalışmaması burada üretilen gonadotropinlerde eksikliğe ve dolayısıyla eşey bezlerinin eksik uyarılmasına  ( ikincil hipogonadizm )  yol açar .  Erkeklerde birincil hipogonadizm cerrahi kısırlaştırmaya ,  erbezlerinin doğumsal anomalisine ve iltihap ,  travma ,  erbezlerinin kendisinin ekseni çevresinde dönmesi  ( torsi – yon )  buna benzer etkenlerle oluşan lezyonlara bağımlı olarak gelişir .  Kadınlarda görülen hipogonadizm için hipoovarizm terimi kullanılır .  Yumurtalıklardan kaynaklanan bozukluklara bağımlı olarak gelişebilir  ( birincil hipoovarizm )  veya hipofizden salgılanan gonadotropin hormonların arabeyinle hipofizdeki bir bozukluğa bağımlı olarak yumurtalıkları yeterince uyaramaması sonucu olarak görülür  ( ikincil hipoovarizm )  .

Hipogonadizm; gonadlar   (  erkekte testis  ,   kadında yumurtalıklar  )   ta  -  rafından seks hormonu yapımının eksik  -  liğidir  .   Östrojenler   (  kadınlık hormonları  )   ve androjenler   (  erkeklik hormonları  )   seks hormonları olarak isimlendirilir  .   Bu hor  -  monları salgılayan organlar   (  gonadlar  )    ,   ka  -  dında yumurtalıklar   (  overler  )   ve erkekte testislerdir  .   Normalde beyinin hipotalamus adlı bölgesinden salgılanan hormonlar   (  GnRH  )   tekrardan kafa içerisinde beyinin yakın komşuluğundaki hipofiz bezinden gonadları uyarıcı hormonların   (  FSH ve LH  )   imalatı  -  nı sağlar  .   Dolaşıma salınan FSH ve LH ise kadında överleri  ,   erkekte ise testisleri uya  -  rarak ergenlik çağında cinsiyet özellikleri  -  nin normal olarak gelişmesinden sorumlulukları olan seks hormonlarının yapımını sağlar  .   Bu sis  -  temde herhangi bir noktada meydana gele  -  bilecek anormallikler seks hormonu mimari  -  mında ve seksüel gelişimde bozukluk ile sonuçlanır  .

Hipogonadizm Risk Faktörleri: Hipogonadizm  ,   uyarıcı hormonların yetersizliği sonucu olarak gelişir  -  se sekonder   (  ikincil  )    ,   direkt olarak seks hormonları  -  nın üretildiği gonadlarda bir probleme bağ  -  lı olarak gelişirse primer   (  birincil  )   hipogonadizm adını alır  .   Gonadların çalışmasında yaşa bağımlı olarak yavaşlamanın en mühim ne  -  denleri kadınlarda menapoz  ,   erkeklerde ise andropoz dur  .

Hipofiz bezinden gonadları uyarıcı hor  -  monların salınımında bozukluk  ,   hipofiz tü  -  mörleri  ,   hipofiz bezinin iltihabi veya mimari  -  sal hastalıkları  ,   kafa travmaları ilk olarak olmak üzere pek birçok ilginç nedene bağımlı olarak gelişebilir  .

Erkek hipogonadizminde hipotalamustan GnRH salınımında bozukluk Kallman sendromuna bağımlı olarak gelişebi  -  lir  .   Kallman sendromu  ,   koku alma duyu  -  sunda bozukluğun da eşlik ettiği kalıtsal bir hipogonadizm nedenidir  .   Testislerin yoklu  -  ğu  ,   iltihabi hastalıkları  ,   testislerde testoste  -  ron yapımından sorumlulukları olan hücrelerin fonksi  -  yon bozukluğu veya Klinefelter sendromu buna benzer kalıtsal bozukluklar primer hipogona  -  dizm nedenleridir  .   Kadınlarda överlerin ge  -  lişmemesi  ,   överlerde östrojen sentezinde bozukluklar  ,   Y kromozomunun bulunma  -  ması nedeni ile ortaya çıkan kalıtsal bir bo  -  zukluk kalan Turner sendromu primer hipogonadizme yol açabilir  .   Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar veya radyasyon da seks hormonu üretimini etkileyebilir  .

Hipogonadizm Belirti ve Bulgular:

Ergenlik döneminde normalde kızlarda boy uzaması  ,   meme geli  -  şimi  ,   genital bölge ve yer altında kıllanma  ,   ve adetlerin başlaması söz konusudur  .   Erkeklerde ise boy uzaması  ,   testis boyutla  -  rında büyüme  ,   genital bölge ve yer al  -  tında kıllanma ve sakal gelişimi olur  .   Hipogonad hastalar ergenlik dönemine girme  -  yebilir  .   Ya da bu dönemde beklenen deği  -  şiklikler gecikebilir veya tam olmayabilir  .   Hipogonadizmin tespit edilmiş formlarında boy kısalığı ve Kalmann sendromunda koku al  -  mada bozukluk olabilmektedir  .   Ergenlik çağı geli  -  şimini normal olarak tamamlamış ancak da  -  ha ileri yaşlarda hipogonadizm oluşan has  -  talarda cinsel talep   (  libido  )   kaybı ve kısırlık olabilmektedir  ,     (  ciltte incelme ve kırışıklıklar  ,   geni  -  tal bölge kıllarında azalma  ,   kemik kitlesi kaybı   (  osteoporoz  )    ,   erkeklerde sakal ve vü  -  cut kıllarında seyrelme  ,   testis boyutlarında küçülme  ,   meme büyümesi   (  jinekomasti  )    ,   ereksiyon ve ejakülasyon kaybı  ,   kadınlarda ısısı yüksek basması ve adetlerin kesilmesi söz ko  -  nusudur  .   Hipogonad hastalarda konsan  -  trasyon güçlüğü  ,   anksiyete   (  bunaltı  )    ,   ve ay  -  rıca depresyon buna benzer duygudurum bozuk  -  lukları da görülebilir  .

Hipogonadizm Tanısı:

Tanıda içerikli öykü ve fizik inceleme önemlidir  .   Ek Olarak kanda gonad uyarıcı hor  -  monlar  ,   östrojenler ve androjenler ilk olarak ol  -  mak üzere farklı hormonların ölçümleri yapılır  .   Dışarıdan sentetik hormonlar bilgi  -  lerek yapılan testlerde kan hormon düzey  -  lerinin ölçülmesi  ,   hipofiz bezinin ve gonadların radyolojik görüntüleme metotları kullanılarak değerlendirilmesi  ,   kalıtsal bo  -  zuklukların saptanması için kromozom analizi veya moleküler genetik çalışmaların yapılması gerekebilir  .   Ek Olarak erkeklerde se  -  men analizi ve testis biyopsisi gereken olabilir  .

Hipogonadizm Tedavisi:

Hipogonadizm Tedavisi

Hipogonadizm Tedavisi

Hipogonadizmin altında yatan ne  -  dene bağımlı olarak düzenlenir  .   Farklı hipo  -  gonadizm formlarında GnRH injeksiyonları kullanılabilir  .   Ağız yoluyla  ,   enjeksiyon şek  -  linde veya cilt uygulamaları ile erkeklerde testosteron  ,   kadınlarda östrojen tedavisi verilir  .   Hipogonad hastalarda çocuk talebi halinde sentetik gonad uyarıcı hor  -  monların kullanılması veya destekçi üre  -  me tekniklerine başvurulması gerekebilir  .

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

webmaster wordpress site analiz seo analiz